قاعدگی زنان

در هنگام قاعدگی، ممکن است الکترودهای شکمی باعث افزایش خونریزی رحم شوند.

در موارد خاص، این حالت منجر به تشدید دوره قاعدگی می‌شود.

با این حال، ازنظر ما قاعدگی مانعی برای انجام  تمرین EMS نیست.

بااین‌وجود، فرد تمرین کننده باید از این امر آگاهی داشته باشد و در مورد اینکه آیا در یک هفته خاص تمرین کند یا خیر، تصمیم‌گیری کند.

اما بسیاری از تمرین کنندگان زن، جلسه‌های تمرینی خود را در هنگام قاعدگی تعطیل نمی‌کنند.

اندورفین‌های آزادشده در طول تمرین موجب خوشحالی  شما می‌شوند!