آزادسازی کشیدگی و همکشی عضله

این یکی از اثرات ثابت‌شده EMS است.