تأثیرات علمی تمرین EMS

دکتر کلینودر، دانشگاه تربیت‌بدنی کلن2010

انعطاف‌پذیری و عملکرد

نویسندگان مختلف تأثیر مثبت آن بر روی سرعت انقباض را تائید کرده‌اند . گروه تمرین EMS شاهد بیشترین میزان بهبود عملکرد (تقریباً 30% بهبود در ماهیچه‌های دخیل در خم شدن استخوان) و بنابراین افزایش عملکرد بود .

ترکیبی از تمرین قدرتی کلاسیک (هیپرتروفی) و تمرین EMS موجب افزایش هر دو رکن عملکرد یعنی سرعت حرکت و قدرت می‌شود.