تأثیرات علمی تمرین EMS

دکتر کلینودر (Dr. Kleinöder) ، دانشگاه تربیت بدنی کلن (2010).

استقامت

پایداری ایستا : میانگین افزایش، 3/30 درصد در میانگین فرکانس تحریک 75+/ -44 هرتز است .

پایداری دینامیک : میانگین افزایش 41 درصد در میانگین فرکانس تحریک 15+1-10 هرتز است.

تحریک بلندمدت به همراه تحریک فرکانس پایین ماهیچه‌های اسکلتی در مطالعات بر روی حیوانات (خرگوش­ها) موجب ایجاد انقباض ناگهانی و آهسته فیبرهای ماهیچه­ای که حاوی مقادیر بالای میتوکندری بودند، شد.