تحریک الکتریکی ماهیچه (EMS)- تحلیل سیستماتیک تأثیر روش های مختلف EMS بر پارامترهای انتخابی قدرت در افراد آموزش دیده و برتر

دکتر کلینودر، دانشگاه تربیت بدنی کلن

چکیده

این بخش اول دو مطالعه‌ای هستند که به‌صورت نظام‌مند وضعیت فعلی تحقیقات را موردبررسی قرار می‌دهند و نتایج مطالعات EMS را به صورتی سازمان‌دهی می‌کنند که امکان مقایسه وجود داشته باشد.

تمرکز این بخش بر روی تأثیرات EMS بر روی افزایش قدرت است. بر اساس این نتایج، بخش دو تأثیر نظام تمرینی و پارامترهای تحریک را بر کارایی تمرین EMS بررسی خواهد کرد و توصیه‌هایی در رابطه با کنترل تمرین ارائه می‌نماید. 98 آزمایش از هر 200 مطالعه بر طبق معیارهای از پیش تعریف‌شده انتخاب شدند: سن افراد (35 >)، سلامتی افراد (سالم)، نوع EMS (تحریک زیرپوستی)، مدت‌زمان مطالعه (7 روز <). برای ارزیابی این آزمایش‌ها، ما ابتدا مقوله‌های مناسب را طبق نوع EMS (موضعی یا کل بدن) و نوع انقباض ماهیچه‌ای (ایزومتریک، دینامیک، ایزوکینتیک) تعریف کردیم. سپس مناسب‌ترین پارامترهای قدرت را برای ورزش‌هایی با عملکرد بالا تعیین کردیم: حداکثر قدرت، حداکثر سرعت، توان، توانایی سریع دویدن  و پرش. برخلاف مرورهای قبلی، این مطالعه میان سه مقوله از افراد تحت آزمایش بر اساس سطح تناسب‌اندام آن‌ها (افراد تمرین ندیده، افراد تمرین دیده، ورزشکاران برتر) و نوع روش EMS مورداستفاده (موضعی، کل بدن، ترکیبی) تمیز قائل می‌شود. در این مطالعه، تمرکز خاصی بر روی ورزشکاران برتر و افراد تمرین دیده بود. ورزشکاران تمرین ندیده برای انجام  مقایسه مدنظر بودند.

این تحلیل علمی نشان داد که EMS برای ارتقای عملکرد فیزیکی مؤثر است. پس‌ازانجام  تحریک به مدت 6-3 هفته، بهبودهای معناداری (05/0> ρ) در حداکثر قدرت (ایزومتریک: %8/58 + Fmax؛ دینامیک: %5/79 + Fmax)، قدرت سرعت (ایزومتریک غیر هم‌مرکز: %1/37 + Nmax؛ ایزوکینتیک هم‌مرکز: %3/41 + Mmax؛ نرخ پیشرفت نیرو %74 + (RFD)؛ تکانش نیرو %29+؛ %19 + Vmax)، و توان (%67+) حاصل شد. ارتقای این پارامترها باعث افزایش ارتفاع پرش عمودی تا %25 (پرش اسکات %4/21 + (SJ))، پرش در جهت مخالف %2/19 + (CMJ)، پرش رو به پایین %12 + (DJ) و افزایش دویدن درجا به میزان %8/4- در ورزشکاران تمرین دیده و برتر می‌شود. با توجه به سطح تناسب افراد موردمطالعه، این تحلیل نشان می‌دهد که ورزشکاران تمرین دیده و برتر، علی‌رغم سطح بالای تناسب قبلی‌شان، قادرند به همان میزان افراد تمرین ندیده سطح قدرت خود را افزایش دهند.

EMS  یکی از جایگزین‌های مناسب برای تمرین‌های قدرتی سنتی به‌منظور ارتقای پارامترهای قدرت و توانایی‌های حرکتی فوق‌الذکر است. به دلیل مزیت‌های آشکار این تمرین برای مدیریت زمان (به‌ویژه هنگام  استفاده از روش تمرین کل بدن به‌وسیله EMS)، می‌توان انتظار استفاده روزافزون از آن در ورزش‌های نیازمند عملکرد بالا را داشت.