تمرین EMS برای بیماران مبتلا به واریس مزمن و یا ترومبوز وریدی سودمند است.

تحریک عضلات موجب فعال شدن پمپ عضلات می‌شود که منجر به شدت گرفتن بازگشت جریان وریدی به قلب می‌شود و بنابراین میزان انسداد وریدی کاهش می‌یابد.

اگر به ترومبوفلبیت مبتلا هستید احتیاطات لازم را به عمل آورید!

این بیماران واقعاً باید در بیمارستان باشند! این یکی از موارد صریح منع انجام  این تمرین است.