درد اعصاب می‌تواند علل بسیاری داشته باشد. بنابراین، تمرین EMS باید تنها پس از مشورت با پزشک متخصص انجام  شود.