دیستروفی ماهیچه‌ای و دیستروفی ماهیچه‌ای پیش‌رونده، گروهی از بیماری‌های ارثی هستند که موجب ضعف و از بین رفتن ماهیچه‌ها می‌شوند. این تجزیه ماهیچه‌ای ممکن است گاهی منجر به عدم کارایی تمرین EMS شود.