مطالعات در مورد پرش نشان­ دهنده بهبود وضعیت ورزشکاران رقابتی به میزان 3.1± 1.7 در طول سه هفته بود.

بروشری و همکاران : بهبود زمان پرش بازیکنان‌ هاکی در مسافت 10 متر به میزان 8/4 درصد.

پیچون و همکاران  : بهبود 3/1 درصدی در زمان طی 25 متر (رشته شنا) و 45/1 درصدی در شنای 50 متر آزاد.

هررو و همکاران : شاهد کاهش 3/2 درصدی زمان موردنیاز برای طی 20 متر توسط افراد مبتدی بودند

پس‌ از انجام  تمرین EMS، توانایی پرش ورزشکاران به میزان 2/19-3/2 درصد، پس از تمرین EMS ایزومتریک به‌ طور میانگین +10±6.5 درصد، و پس از تمرین EMS دینامیک 6.7- 21.4 درصد افزایش یافت.

طبق تحقیقات، پس‌ از انجام  تمرین ترکیبی EMS، توانایی پرش آن‌ها به‌طور میانگین 11.2±5.5 درصد افزایش پیدا کرد.