شادآبی برای موفق شدن در موقعیت‌های روزمره ضروری است. تمرین EMS منظم باعث افزایش شادآبی می‌شود.