آفتاب‌سوختگی، ضایعات پوستی باز، اگزما

عارضه‌های مزمن مانند سل صدفی از این حالت مستثنی هستند.

هیچ نگرانی بابت انجام  تمرین با دستگاه Easy Motion Skin نداشته باشید زیرا کسی قبل از شما این دستگاه را نپوشیده است و هیچ مدرکی دال بر این وجود ندارد که جریان‌های تحریک‌کننده باعث وخیم‌تر شدن بیماری میشوند نیست .

این تمرین، مؤثرترین نوع تمرین در جهان است.