پایداری ایستا: میانگین افزایش، 3/30 درصد در میانگین فرکانس تحریک 75+/ -44 هرتز است .

تحریک بلندمدت به همراه تحریک فرکانس پایین ماهیچه‌های اسکلتی در مطالعات بر روی حیوانات (خرگوش­ها) موجب ایجاد انقباض ناگهانی و آهسته فیبرهای ماهیچه­ای که حاوی مقادیر بالای میتوکندری بودند، شد .