انعطاف‌پذیری و ارتقای عملکرد

نویسندگان مختلف تأثیر مثبت آن بر سرعت انقباض (1، 3، 5) را تائید کرده‌اند.

گروه تمرین EMS شاهد بیشترین افزایش در سرعت حرکت (حدود 30٪ بهبود عضلات دخیل در خم شدن استخوان‌ها) بودند، به‌طوری‌که به‌طور قابل‌توجهی عملکرد ارتقا یافت (4، 6).

ترکیبی از تمرین قدرتی سنتی (هیپرتروفی) و تمرین EMS باعث افزایش هر دو مؤلفه عملکرد (سرعت و قدرت حرکت) می‌شود (4،6).