ترشحات برون شامه، ترشحات شَش شامه، آب آوردن شکم

تجمع مایعات در حفره‌های بدن می‌تواند علل مختلفی مانند نارسایی بطن راست قلب یا پریتونیت داشته باشد. در درمان آن، علت هدف قرار می‌گیرد؛ بنابراین توصیه به انجام  تمرین EMS ضروری است.