در یک مطالعه با شیوه نمونه‌گیری تصادفی، در طول چهار ماه 30 بیمار پوکی استخوان تحت تمرین نظام‌مند قرار گرفتند. گروه A (10=n) برنامه تمرین ساده ، گروه B (10=n) تمرین دستگاه عادی و گروه C (10=n) تنها تمرین EMS کل بدن را انجام  دادند . داروی تجویزشده در طول برنامه تمرینی تغییر داده نشد. در انتهای آزمایش، میزان تراکم استخوانی و ظرفیت فیزیکی افراد شرکت‌کننده افزایش پیدا کرد (آزمایش اولیه – بررسی اصلی)، اما تنها گروه C (تمرین EMS) از آستانه معنی‌داری عبور کردند.

منبع: تی اچ. والواسک، دیپلو ماربیت آن در دوشن هوشوله فرکور پرکولتور آند اسپورت؛ دی اچ اف کِی، لایپزیک، 2009؛ در زوسامناربیت میت منران اسپورت؛