حداکثر میزان مصرف اکسیژن در آستانه بی‌هوازی

عملکرد، استقامت؛ مصرف اکسیژن در آستانه بی‌هوازی؛ جذب حداکثر اکسیژن

تمرین EMS منجر به افزایش مصرف یا جذب حداکثر اکسیژن در آستانه بی‌هوازی به میزان 22-37٪ می‌شود.

Vo2max؛ VO2 در 22-37٪

تمرین EMS باعث افزایش حداکثر قدرت و یا عملکرد در آستانه بی‌هوازی تا 32٪ می‌شود.

Watt max; Watt at 32%

EMS باعث افزایش ضربان قلب به میزان 8% می‌شود.