تمرین EMS نسبت به نوع بیماری های خاص متفاوت بوده و به همین منظور برای داشتن یک ورزش سالم، باید با یک متخصص، مشاوره و طراحی تمرین شود.