تأثیر انفعال به دلیل استفاده از تحریک با جریان پایین بر روی آتروفی ماهیچه از شناخته‌شده‌ترین نتایج اثبات‌شده درمان EMS است.