ورم لنفاوی عبارت است از تجمع مایع در فضای بین سلولی. این بیماری ناشی از نارسایی مکانیکی سیستم لنفاوی است. در چنین مواردی، پزشکان باید انجام  تمرین EMS را به بیماران خود توصیه کنند.