پیشگیری از بروز کم ماهیچگی و کانی زدایی استخوان‌ها

افزایش تراکم استخوان

پیشگیری از عوارض مربوط به سن، به‌ویژه شکستگی‌های کمپرشن ستون فقرات

کاهش پوکی استخوان

بهینه­سازی توزیع چربی و نسبت چربی/ عضله